پمپ هیدرولیک کوپل شده با الکتروموتور

اتصال انواع پمپ هیدرولیک به انواع الکتروموتور

در این دسته از فروشگاه هیدشاپ انواع پمپ هیدرولیک پره‌ای ، دنده‌ای و پیستونی کوپل شده به الکتروموتورهای تک‌فاز و یه فاز قرار داده شده است.

شافت پمپ هیدرولیک از طریق کوپلینگ به شافت الکتروموتور متصل میشود . انتخاب نوع کوپلینگ باید با توجه به نوع و ساختار پمپ هیدرولیک ، تنش و فشار سیستم و سایز شافت الکتروموتور و پمپ صورت بگیرد.

کوپلینگ ها از سمت الکتروموتور تکخار می‌باشند و با توجه به توان ، تک‍فاز و سه‌فاز بودن الکتروموتور در قطرهای مختلف موجود میباشند.

کوپلینگ‌ها از سمت پمپ میتوانند تک خار ساده ، تکخار کونیک و هزارخار ( چندین خار ) باشند که با توجه به توان ، فشار کاری و سایز پمپ ، سایز بندی می‌شوند.

برای ثابت نگه داشتن پمپ هیدرولیک اغلب آن را به الکتروموتور محکم می‌کنند . این ثابت کردن از طریق گلدانی (  فلانچ ) صورت میگیرد. گلدانی ها در سایزهای استاندارد با توجه به سایز و ساختار پمپ و الکتروموتور انتخاب مب‌شوند.

ما در مجموعه هیدرولیک هیدشاپ HYDSHOP  با توجه به تمامی استاندارد ها و نکات فنی و ایمنی همچنین و رعایت کردن دستورات ذکر شده در کاتالوگ پمپ و الکتروموتور ، این امر را میسر ساخته ایم.


پمپ کوپل شده با الکتروموتور