ردیوسینگ ولو ویکرز Vickers

سری DGMX2-3 زیرشیری

ساخت بریتانیا

سایزهای مختلف