هیدروموتور استافا HMB150

در سایز‌

شافت تکخار و هزارخار