نقشه و مدارهای هیدرولیکی

نقشه و مدارهای هیدرولیکی

نقشه و مدارهای هیدرولیکی

معرفی المان های هیدرولیکی و نحوه کاربرد آنها در سیتم هیدرولیک

معرفی نقشه مداری یک سیستم هیدرولیک

یک نقشه مدار هیدرولیک شامل الکتروموتور کوپل شده با پمپ هیدرولیک ، تجهیزات کنترل جهت ، فشار و جریان و عملگرهای هیدرولیکی نظیر جک هیدرولیک و هیدروموتور می‌باشد. در این مدارها المان ها به وسیله خطولی که بیانگر ارتباطات بین قطعات هیدرولیک می‌باشند .

این نقشه ها اغلب توسط نرم‌افزار فلویدسیم fluid SIM کشیده میشود.


نقشه و مدارهای هیدرولیکی