هیدروموتور اینترموت NHM31

طراحی ایتالیا

در سایز‌های 4500 | 5000 |  4000 | 3500| 3150 | 300 | 2800 | 2500 |  سی‌سی

شافت تکخار و هزارخار