گیربکس بروینی ایتالیا

گیربکس خورشیدی سری E

گیربکس با ساختاتر مستقیم و 90 درجه

اتصال گیربکس به الکتروموتور و هیدروموتور

BREVINI ساخت ایتالیا