• پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور
  • الکتروموتور سه فاز در توان‌های مختلف طبق سفارش
  • پمپ هیدرولیک دنده‌ای در لیتراژهای مختلف
  • شیرآلات هیدرولیک کنترل جهت، فشار و دبی سیال
  • طراحی و ساخت طبق نیاز سیستم مکانیکی
  • استفاده از برندهای مختلف برای ساخت پاورپک