شیر ویکرز DG5V10

شیر سلونوئیدی هیدرولیک 

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

ماکزیمم دبی : 1100 لیتر