شیرهای کنترل‌کننده فشار روغن

این‌گونه شیرها وظایف متنوع و گوناگونی دارند نظیر :

محدود نگه‌داشتن حداکثر روغن در سیستم هیدرولیک.

تنظیم فشار روغن برای بخش‌هایی از سیستم که نیاز به فشار کمتری دارند.

مشارکت در فعالیت‌هایی که از تغییر در فشار روغن حاصل می‌شود.

 

این‌گونه شیرها ، بر اساس تعادلی که بین فشار روغن و نیروی فنر حاصل می‌شود، عمل می‌کنند.

این شیرها از گروه وضعیت ناپذیری نامحدود هستند ، یعنی بین حالت کاملاً باز و کاملاً بسته حالت‌های بسیاری می‌توانند به خود بگیرند و با توجه به دبی شیر و اختلاف فشار در روغن، این شیرها را بر مینای وظیفه‌شان نام‌گذاری می‌کنند. مثل شیر فشارشکن ، شیر ترتیبی، شیر قطع کننده جریان.

شیرهای کنترل فشار بسته به نوع کاربرد، دارای انواع زیر می‌باشند :

شیر اطمینان ساده

شیر اطمینان ترکیبی

شیر کاهنده فشار

شیر بی‌بار کننده

شیر متعادل‌کننده

شیر ترتیبی

 


شیرهای کنترل‌کننده فشار روغن