تبدیل Power به Torque و تبدیل Torque به Power

توان power در واحد kW از

حاصلضرب گشتاور torque در واحد N.m در سرعت speed در واحد RPM طبق رابطه زیر بدست می‌آید :

Power (kW) = Torque (N.m) x Speed (RPM) / 9.5488

همچنین توان power در واحد HP از

حاصلضرب گشتاور torque در واحد lb.in در سرعت speed در واحد RPM طبق رابطه زیر بدست می‌آید :

Power (HP) = Torque (lb.in) x Speed (RPM) / 63,025

 

 

گشتاور torque در واحد N.m از

تقسیم توان power در واحد kW بر سرعت speed در واحد RPM طبق رابطه زیر بدست می‌آید :

Torque (N.m) = 9.5488 x Power (kW) / Speed (RPM)

همچنین گشتاور torque در واحد lb.in از

تقسیم توان power در واحد HP بر سرعت speed در واحد RPM طبق رابطه زیر بدست می‌آید :

Torque (lb.in) = 63,025 x Power (HP) / Speed (RPM)

 

 

و از طریق لینک زیر با وارد کردن متغیرها، خروجی مورد نیاز شما بدست می‌آید

محاسبه از طریق سایت wentec.com

 


تبدیل گشتاور Torque به توان Power

تبدیل توان Power به گشتاور Torque

تبدیل گشتاور Torque به توان Power تبدیل توان Power به گشتاور Torque

تبدیل گشتاور Torque به توان Power – – – تبدیل توان Power به گشتاور Torque