ردیوسینگ ولو رکسروت

Bosch Rexroth اصلی 

نصب روی بلوک هیدرولیک

تقسیم بندی در 5 فشار مختلف

طراحی بر اساس  ISO 4401-03-02-0-05