ریلیف ولو ویکرز CG2V

سری CG2V سایز 06

تقسیم‎بندی فشار کاری 50 تا 350 بار

سایزهای  (1/2) – (3/4) – (1.1/4)

نصب در سیستم بصورت بلوکی