شیر آتوس DLOH

شیر سلونوئیدی هیدرولیک 

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

@350 بار : 12 LITER