شیر پنوماتیک رکسروت

شیر کنترل دستی

سری 2HA-2

دو سوراخ و سه سوراخ

دو وضعیت و سه وضعیت