شیر سلونوئیدی رکسروت

شیر برقی سری 4WE16 رکسروت آلمان

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

@350 بار : 40 LITER