شیر سلونوئیدی رکسروت

شیر برقی سری 4WEH32 رکسروت آلمان

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

@350 بار : 1100 LITER