شیر سلونوئیدی ویکرز

شیر برقی سری dg4v5

ساخت انگلستان

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

بیشینه عبور سیال : 120 LITER