شیر پرپورشنال یوکن مدل EbG-03

تنظیم کننده «فشار P  و دبی Q» سیال هیدرولیک

کنترل تناسبی «فشار و جریان» در بازه های مختلف فشار

برای آشنایی با عملکرد این ولو پرپورشنال

کاتالوگ محصول را به دقت مطالعه نمایید