شیر سلونوئیدی یوکن

شیر برقی سری DSG یوکن ژائن

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

بیشینه عبور سیال : 150 LITER