هیدروموتور سای SAI

هیدروموتور سای GM2

ساخت ایتالیا

در سایز‌های :   ( سی‌سی CC )

200 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 600 | 630

شافت تکخار و هزارخار