هیدروموتور سای SAI

هیدروموتور سای GM4

ساخت ایتالیا

در سایز‌های :   ( سی‌سی CC )

400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300

شافت تکخار و هزارخار