پمپ بوش رکسروت AZPS

پمپ دنده‌ای بوش رکسروت آلمان

پمپ با بدنه آلومینیومی