پمپ ویکرز 4535V

پمپ دوبل ایتون ویکرز 4535V

45V @ 1500 : 

liter 100 | 82 | 67 | 59 | 50 لیتر

35V @ 1500 : 

 10 | 27 | 40 | 45 | 45 | 60 | 67 لیتر

ماکزیمم فشار کاری  172 بار BAR