پمپ پیستونی A2V355 رکسروت

پمپ پیستونی دبی متغیر – variable displacement

حجم جابجایی پمپ: 355cc

ماکزیمم فشار کاری: 400bar بار

فشار کاری دائم: 180bar بار

چپ گرد و راستگرد