شیر سلونوئیدی آتوس

شیر برقی سری DPHI آتوس ایتالیا

فرمان از طریق شیر پیلوت 

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

بیشینه دبی عبوری : 250 لیتر