گیربکس بونفیلیولی

Bonfiglioli ساخت ایتالیا

گیربکس خورشیدی 

مدل 300 از سری 300  بونفیلیولی

M2REF [Nm] = 1250 Nm

2max [Nm] = 2400 Nm

قابل کوپل با الکتروموتور و هیدروموتور