پمپ دنده ای کاساپا

ساخت ایتالیا

از 2 تا 13 لیتر

بیشینه فشار 250 بار

پوسته چدنی و آلومینیوم