پمپ دنده ای کاساپا

ساخت ایتالیا

از 33 تا 136  لیتر

بیشینه فشار 250 بار

پوسته چدنی و آلومینیوم