سوپاپ خطی هیدرولیک

سوپاپ یکطرفه سرراهی

سایز 2 اینچ 

برندهای اروپایی و چینی