دستگاه روغن کاری

با مخزن 2 و 4 لیتری

تایمردار و بدون تایمر

دستگاه با الکتروموتور سه فاز