سری PVB سایز 10

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته