سری PVB سایز 29

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته