سری PVB سایز 90

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته