سری PVQ سایز 13

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته