سری PVQ سایز 20

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته