سری PVQ سایز 25

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته