سری PVQ سایز 40

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته