سری PVQ سایز 45

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته