هیدروموتور کشتی های صیادی و لنچ های ماهیگیری

در کشتی های صیادی برای به حرکت درآوردن وینچ ها از انواع هیدروموتورها استفاده می‌شود.

این هیدروموتورهای با توجه به سایز لنچ و سایز وینچ متفاوت میباشند.

در کشتی های کوچک ماهیگیری از انواع هیدروموتورهای اوربیتالی استفاده میشود.

شافت این هیدروموتورهای 25mm و یا 32mm میباشد.

هیدروموتور کوچک صیادی

هیدروموتور صیادی با شافت 25 / دو پیچ 

هیدروموتور شافت 25mm

هیدروموتور شافت 25mm

هیدروموتور اوربیتالی دو پیچ ،  شافت 25mm ، ساخت دانمارک اصلی ، ساخت بلغارستان و ساخت چین میباشند که با توجه به قیمت آنها ، صیادان هر کدام از هیدروموتور ها را انتخاب می‌نمایند.

با توجه به سایز لنچ ، سایز وینچ و وزن تور صیادی هیدروموتور را انتخاب کنید.

 


هیدروموتور صیادی با شافت 32 /  چهار پیچ 

هیدروموتور شافت 32

هیدروموتور شافت 32

هیدروموتور اوربیتالی چهار پیچ ، شافت 32mm ، ساخت دانمارک اصلی ، ساخت بلغارستان و ساخت چین میباشند که با توجه به قیمت آنها ، صیادان هر کدام از هیدروموتور ها را انتخاب می‌نمایند.

با توجه به سایز لنچ ، سایز وینچ و وزن تور صیادی هیدروموتور را انتخاب کنید.

 


هیدروموتور متوسط صیادی

هیدروموتور صیادی با شافت 40 / چهار پیچ 

هیدروموتور شافت 40

هیدروموتور شافت 40

هیدروموتور اوربیتالی چهار پیچ ،  شافت 40mm ، ساخت دانمارک اصلی ، ساخت بلغارستان و ساخت چین میباشند که با توجه به قیمت آنها ، صیادان هر کدام از هیدروموتور ها را انتخاب می‌نمایند.

با توجه به سایز لنچ ، سایز وینچ و وزن تور صیادی هیدروموتور را انتخاب کنید.

 


هیدروموتور صیادی پنج پیستون / شافت 40 / پنج (5) پیچ 

هیدروموتور پنج پیستون شافت 40

هیدروموتور پنج پیستون شافت 40

هیدروموتور اوربیتالی پنج (5)پیچ ،  شافت 40mm ، ساخت ایتالیا اصلی ( اینترموت ) ، ساخت بلغارستان و ساخت چینی میباشند

که با توجه به قیمت آنها ، صیادان هر کدام از هیدروموتور ها را انتخاب می‌نمایند.

با توجه به سایز لنچ ، سایز وینچ و وزن تور صیادی هیدروموتور را انتخاب کنید.


هیدروموتور صیادی با شافت 50 / چهار پیچ 

هیدروموتور شافت 50

هیدروموتور شافت 50

هیدروموتور اوربیتالی چهار پیچ ، شافت 50mm ، ساخت دانمارک اصلی ، ساخت بلغارستان و ساخت چین میباشند که با توجه به قیمت آنها ، صیادان هر کدام از هیدروموتور ها را انتخاب می‌نمایند.

با توجه به سایز لنچ ، سایز وینچ و وزن تور صیادی هیدروموتور را انتخاب کنید.

 


هیدروموتور صیادی پنج پیستون / شافت 50 / پنج (5) پیچ 

هیدروموتور پنج پیستون شافت 50

هیدروموتور پنج پیستون شافت 50

هیدروموتور اوربیتالی پنج (5)پیچ ،  شافت 50mm ، ساخت ایتالیا اصلی ( اینترموت ) ، ساخت بلغارستان و ساخت چین میباشند

که با توجه به قیمت آنها ، صیادان هر کدام از هیدروموتور ها را انتخاب می‌نمایند.

با توجه به سایز لنچ ، سایز وینچ و وزن تور صیادی هیدروموتور را انتخاب کنید.

 


هیدروموتور بزرگ صیادی

 

هیدروموتور صیادی پنج پیستون / شافت 60 / پنج (5) پیچ 

هیدروموتور بزرگ صیادی

هیدروموتور بزرگ صیادی


هیدروموتور صیادی پنج پیستون / شافت 70 / پنج (5) پیچ 

هیدروموتور بزرگ صیادی

هیدروموتور بزرگ صیادی


هیدروموتور صیادی پنج پیستون / شافت 80 / پنج (5) پیچ 


هیدروموتور صیادی پنج پیستون / شافت 50 9/ پنج (5) پیچ 


خرید هیدروموتور کشتی صیادی

برای انتخاب و خرید هیدروموتورهای کوچک کشتی های صیادی ، متوسط و بزرگ صیادی و همچمبن مشاوره فتی از طریق :

تماس تلفتی – ارسال پیام با واتساپ و تلگرام 

با ما تماس بگیرید.