طراحی مجموعه موتور پمپ

طرح موتور پمپ

موتور استاندارد و تجاری معمولاً بر اساس هزینه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود ، طراحی می‌گردد . لذا تمام موارد موردنیاز دران نمی‌گنجد.

معمولاً موتورپمپ در دو طرح ارائه می‌شود:

  1. بر روی تانک هیدرولیک سوار می‌شود.
  2. در پهلوی تانک هیدرولیک نصب می‌شود.

در اینجا نوع اول را پمپ سوار و نوع دوم را تانک سوار می‌نامند.

 

موتور پمپ سوار

در این طرح موتور الکتریکی همراه با پمپ به‌صورت عمودی بر روی تانک هیدرولیک نصب‌شده و اغلب برخی از شیرهای مرتبط را در داخل تانک روغن جای می‌دهند. این روش به‌ویژه با الکتروموتورهای بزرگ یکی از گران‌ترین طراحی‌ها بوده و سرویس و نگهداری ان مشکل هست. مزین اصلی این طرح انست که خط مکش و خطوط نشتی پمپ بدون مقاومت بوده و همراه مایعات داخل پمپ وجود دارد. در برخی از موتورپمپ‌های موتورسوار الکتروموتور در کنار تانک نصب‌شده و آب‌بندی بین پوسته ناقوسی و صفحه انتهای الکتروموتور بسیار مشکل می‌باشد . در این طرح لازم است که قبل از سرویس پمپ ، تانک تخلیه شود.

طرح موتور پمپ سوار

طرح موتور پمپ سوار

 

 

موتور تانک سوار

در این نوع از موتورپمپ‌ها مه به‌عنوان استاندارد JIC  معروف هستند، بسیار شکیل و قابل‌قبول می‌باشند. بااین‌وجود یکی از معایب آن‌ها انست که ارتفاع مکش پمپ در آن‌ها منفی می‌باشد. در صورت استفاده از مایعاتی که در برابر حرارت مقاوم هستند و یا ویسکوزیته آن‌ها بالا است و همچنین مایعاتی که پایه ساختمانی آن‌ها آب می‌باشد، شرایط مکش نامناسب خواهد گردید. در این موتورپمپ‌ها می‌بایست صفحه بالایی تانک هیدرولیک به‌اندازه کافی محکم باشد تا بتواند وزن مجموعه پمپ را تحمل کند.

طرح موتور تانک سوار

طرح موتور تانک سوار