ردیوسینگ ولو ویکرز Vickers

سری DGMX2-5 زیرشیری

ساخت بریتانیا

سایزهای مختلف