ردیوسینگ ولو ویکرز Vickers

سری XG2V

ساخت بریتانیا

سایزهای مختلف