ریلیف ولو رکسروت سری DBD

DBDS8 سایز 3/8 اینچ

تقسیم‎بندی فشار کاری 25 تا 630 بار

از سایز 1/4 تا 1.1/2 

نصب در سیستم بصورت :

زیرشیری – بلوکی – سرراهی