شیر سلونوئیدی آتوس

شیر برقی سری DHI آتوس ایتالیا

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

بیشینه دبی عبوری : 60 لیتر