شیر سلونوئیدی دوپلماتیک

شیر برقی سری DS3 دوپلماتیک ایتالیا

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

@350 بار : 40 LITER