شیر سلونوئیدی رکسروت

شیر برقی سری 4WE10  رکسروت آلمان

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

بیشینه عبور سیال : 150 LITER