شیر ویکرز DG4V3

شیر سلونوئیدی هیدرولیک 

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 320 بار

ماکزیمم دبی عبوری : 60 LITER