شیر سلونوئیدی ویکرز

شیر برقی سری dg5v7

ساخت انگلستان

تک بوبین و دو بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

بیشینه عبور سیال : 150 LITER