شیر کنترل دبی ( جریان)

ساخت بوش رکسروت

سری Z2FS6 سایز 1/4

نصب بصورت زیرشیری