هیدروموتور استافا HMB010

در سایز‌

شافت تکخار و هزارخار